اطلاعیه 1:

برنامه های اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید -19

ریز برنامه های کنگره که در روز اول و دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد، به شرح زیر است: