آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-10-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-10-15
تاریخ شروع کنگره
1399-11-01
تاریخ پایان کنگره
1399-11-02