شورای سیاستگذاری

دکتر مجید صفاری نیا

دکتر مجید صفاری نیا

رئیس
yaghubisharif.edu
سرپرست دفتر مشاوره و سلامت

دکتر منصوره سادات صادقی

دکتر منصوره سادات صادقی

رییس کنگره
uni.covid.congsharif.edu
66022709
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

کمیته علمی

دکتر حمید یعقوبی

دکتر حمید یعقوبی

دبیر علمی کنگره
uni.covid.congsharif.edu
66022709
رییس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف و دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر چنگیز رحیمی

دکتر چنگیز رحیمی

جانشین دبیر علمی کنگره
uni.covid.congsharif.edu
66022709
استاد دانشگاه شیراز

کمیته اجرایی

حمید پیروی

حمید پیروی

دبیر اجرایی کنگره
uni.covid.congsharif.edu
رییس مرکز مشاوره دانشگاه تهران