شورای سیاستگذاری
دکتر مجید صفاری نیا
رئیس
سرپرست دفتر مشاوره و سلامت
وب سایت: www.uni.covid.cong.sharif.edu
پست الکترونیکی: yaghubi [at] sharif.edu
دکتر منصوره سادات صادقی
رییس کنگره
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: uni.covid.cong [at] sharif.edu
تلفن: 66022709
کمیته علمی
دکتر حمید یعقوبی
دبیر علمی کنگره
رییس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف و دانشیار دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: uni.covid.cong [at] sharif.edu
تلفن: 66022709
دکتر چنگیز رحیمی
جانشین دبیر علمی کنگره
استاد دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: uni.covid.cong [at] sharif.edu
تلفن: 66022709
کمیته اجرایی
حمید پیروی
دبیر اجرایی کنگره
رییس مرکز مشاوره دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: uni.covid.cong [at] sharif.edu