اعضای شورای سیاستگذاری اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹

 

دکتر مجید صفاری نیا - رییس شورا

دکتر منصوره سادات صادقی

دکتر حمید یعقوبی

دکتر چنگیز رحیمی

حمید پیروی

دکتر حمید پورشریفی

دکتر احمد علی پور

دکتر حمیدرضا حسن آبادی

دکتر بهروز دولتشاهی

دکتر فرهاد طارمیان

دکتر کیومرث فرحبخش

دکتر فرشید علاالدینی

 مسعود ظفر

محمدراضی مرادی