بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب مرگ دربحران شیوع ویروس covid-19
کد مقاله : 1004-COVID
نویسندگان:
علی اکبر ثمری1، مریم سادات موسوی *2
1دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر
2دانشگاه امام رضا علیه السلام
چکیده مقاله:
هدف: شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد بحرانی عظیم در سراسر جهان شده است و اثرات گوناگونی بر جنبه های مختلف زندگی اعم از سلامت جسمی و روانی افراد گذاشته است. شرایط پرفشار و بحرانی باعث ایجاد انواع اضطراب در افراد میشود.براساس مطالعات انجام شده ساختار های روانی مانند عزت نفس میتواند از انسان در برابر اضطراب محافظت نماید.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب مرگ در بحران شیوع ویروس کرونا در جامعه بود.
روش:این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس از بین افراد جامعه انتخاب شده اند و به پرسشنامه ی اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پاسخ دادند. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین متغیر عزت نفس و اضطراب مرگ هنگام شیوع یک ویروس همبستگی معناداری وجود ندارد. (16/0-r= و 8/0p=).
نتیجه گیری:پژوهش حاضر نشان داد که در شرایط بحرانی عزت نفس باعث کاهش یا افزایش اضطراب مرگ در افراد نمیشود. این بدین معناست که تجربه ی اضطراب مرگ در افراد به هنگام شیوع یک ویروس تحت تاضیر عوامل دیگری به جز عزت نفس قرار میگیرد.
کلیدواژه ها:
عزت نفس،اضطراب مرگ،شرایط بحرانی،ویروس کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است