پیش‌بینی میزان سلامت عمومی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، اضطراب سلامتی و متغیرهای جمعیت‌شناختی دانشجویان
کد مقاله : 1005-COVID
نویسندگان:
طیبه محمودی *1، سیده فضیله آلبوشوکه2
1گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
2گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: ادراک انسان از سلامتی خود، در واکنش ‌به متغیرهای زیادی می‌تواند تغییر ‌کند. یکی از این عوامل شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر بوده است که دارای اثرات ویژه‌ای بر وضعیت سلامت عمومی افراد در سراسر جهان بوده است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی میزان سلامت عمومی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، اضطراب سلامتی و متغیرهای جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه شیراز بود.
روش پژوهش: طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه شیراز و نمونه شامل 220 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه سلامت عمومی، پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و پرسشنامه اضطراب سلامتی بود. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه سلامت عمومی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان 36/0 و با اضطراب سلامتی 29/0 و معنی‌دار بود. هم‌چنین هر دو متغیر راهبر دهای شناختی تنظیم هیجان و اضطراب سلامتی قادر به پیش‌‌بینی سلامت عمومی بودند.

نتیجه گیری: از طریق تقویت استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، میزان سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه شیراز افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
سلامت عمومی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، اضطراب سلامتی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است