بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از ویروس کرونا و نگرش نسبت به مرگ در بین زنان شهر مشهد Investigating the correlation between anxiety caused by coronavirus and attitudes towards death in women of Mashhad city
کد مقاله : 1008-COVID
نویسندگان:
زهرا جاودانی پور *1، زهرا علیزاده بیرجندی2
1گروه اموزشی روانشناسی، دانشکده انسانی، دانشگاه امام رضا. مشهد، ایران
2گروه اموزشی روانشناسی،دانشکده انسانی،دانشگاه امام رضا،مشهد،ایران
چکیده مقاله:
چکیده:
هدف: ابتلا به بیماری جدید کووید19 علاوه بر مخاطرات سلامت جسمانی، اثرات مختلف روانشناختی همچون اضطراب مزمن ناشی از ابتلا به بیماری کرونا و ترس از مرگ بر جای گذاشته است. از انجاییکه یکی از عوامل دخیل در ترس از مرگ، نوع نگرش نسبت به مرگ می باشد، هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی رابطه ی نگرش نسبت به مرگ با اضطراب ناشی از کرونا بود. روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه ی مورد پژوهش آن را زنان بین سنین ۱۵-۳۰ سال شهر مشهد در سال ۱۳۹۹ تشکیل دادندکه از میان انان ۳۹۴ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و توسط ابزارهای فرم تجدید نظر شده نگرش نسبت به مرگ(وونگ و همکاران،۱۹۹۴) و مقیاس اضطراب ناشی از کرونا (علیپور،۱۳۹۸) بصورت مجازی و با استفاده از ابزار الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: نشان دادکه بین نگرش نسبت به مرگ و اضطراب ناشی از کرونا رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد که ضریب همبستگی پیرسون آن ۰٫۲۲ و معناداری ان ۰٫۰۰۰۱ بدست امد. همچنین در بین زیر مقیاس های نگرش نسبت به مرگ، ترس از مرگ بیشترین سهم را در رابطه با اضطراب ناشی از کرونا داشت که ضریب همبستگی آن ها ۰٫۳۲ با معناداری ۰٫۰۰۰۱ یافت شد که ارتباط آن دو را مثبت و معنادار گزارش کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده ی تاثیر باورهای نسبت به مرگ در ایجاد و تداوم اضطراب بیماری کرونا می باشد. در همین راستا پیشنهاد می شود با مداخله و تغییر باورهای فرهنگی نسبت به مرگ در فرد مضطرب به میزان قابل توجهی سطح اضطراب ابتلا به بیماری را در همه گیری کرونا کاهش داده و منجر به بالا بردن سطح سلامت روان و کیفیت زندگی افراد جامعه شوند.
کلیدواژه ها:
کرونا، اضطراب ناشی از کرونا، نگرش نسبت به مرگ، ترس از مرگ
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است