چالش ها و فرصت های پیش روی ژئوتکنیک زیست محیطی پس از کووید 19 با نگرش ویژه به ایران
کد مقاله : 1010-COVID
نویسندگان:
فاطمه باسره *، محمد امیری
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کووید 19 به ایجاد یک بحران بهداشتی در سراسر جهان منجر شد و تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی و جوامع در مقیاسی بزرگ داشته است. کووید 19 اثرات منفی زیادی بر روی محیط زیست و ژئوتکنیک زیست محیطی که زندگی بشر به آن وابسته است، اعمال کرده است. بر این اساس هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر چالش ها و فرصت های پیش روی ژئوتکنیک زیست محیطی و کاهش اثرات همه گیری حاضر است. به منظور همراهی در مبارزه جهانی در مقابل این همه گیری و کمک به سلامت و رفاه جامعه با استفاده از تخصص و دانش مهندسی ژئوتکنیک، اعتقاد بر این است که تاکید بیشتری در جهت تحقیقات پیرامون تعاملات عوامل بیماری زا خاک قرار داده شود. این پژوهش ها از قبیل فن آوری های جداسازی و بازسازی خاک های آلوده به عوامل بیماری زا، بازیافت و دفع ایمن پسماند های پزشکی، عدم قطعیت داده های کمی و مشکلات زیست محیطی و اپیدمیولوژیک و فن آوری های در حال ظهور و استراتژی های منطبق در مسائل شهری، زیست محیطی، مدیریت خطر زیست محیطی همه گیری و مدل انتقال عوامل بیماری زا و سرنوشت آن در محیط زیست است. کووید 19 برای جامعه زیست محیطی، اهمیت انجام همکاری های بین المللی و تحقیقات بین رشته ای که دربرگیرنده ی طیف گسترده ای از رشته های علمی از جمله پزشکی و بهداشت عمومی می باشد را به منظور مواجه با پیچیدگی های مطرح شده به وسیله ی همه گیری کووید 19 روشن کرده است. از مهمترین نتایج مقاله حاضر بررسی اثرات کووید 19 بر جامعه زیست محیطی و مسائل ژئوتکنیکی ایران است.
کلیدواژه ها:
ژئوتکنیک زیست محیطی؛ ایران؛ عوامل بیماری زا؛ پاکسازی محیط زیست
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است