بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه هراس کرونا در جمعیت ایرانی
کد مقاله : 1019-COVID
نویسندگان:
پرنیان رضایی *
شهید بهشتی
چکیده مقاله:
زمینه مساله: به تازگی، جهان با همه گیری COVID-19 به عنوان یک بیماری خطرناک روبرو شده است. در طول اپیدمی‌های عفونی گوناگون، فوبیا یا هراس به عنوان شایع‌ترین اختلال روانی بسیار گسترده مطرح شده‌است.
هدف اصلی: این تحقیق با هدف ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس فوبیای COVID-19 در بین جمعیت ایرانی انجام شده است.
روش: در مجموع 402 شرکت کننده (سن 18 تا 76 سال) داوطلب شدند شرکت کنندگان یک مجموعه پرسشنامه شامل مقیاس اضطراب بیماری کرونا ، مقیاس فوبیای کرونا و مقیاس اضطراب ویروس کرونا را تکمیل کردند. توسط نرم افزار SPSS نسخه‌ی 25 و نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از روش آلفای کرونباخ به منظور بررسی همسانی درونی ، همبستگی بین پرسشنامه هراس کرونا و زیر مقیاس های آن با مقیاس اضطراب بیماری کرونا و اضطراب ویروس کرونا به منظور بررسی روایی همگرا و تحلیل عاملی تاییدی به منظور روایی سازه استفاده شد.
یافته ها: این مطالعه بر روی 402 نفر از ساکنان شهر تهران با میانگین سنی .7.46±29.14 سال انجام شد. از این تعداد 211 نفر (52.2%) زن بودند. نتایج نشان داد که همسانی درونی برای مقایس فوبیای کرونا به روش آلفای کرونباخ 91/0 بود. آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های این پرسشنامه بیش از 0.8 به دست آمد. به منظور بررسی روایی ، همبستگی پرسشنامه C19-PS و خرده مقیاسهای آن با مقیاس اضطراب بیماری کرونا و مقیاس اضطراب ویروس کرونا محاسبه شد. همه همبستگی ها مثبت و معنادار بودند (05/0p<).و روایی همگرایی پرسشنامه را نشان داد. همچنین ، نتایج نشان داد که مدل چهار عاملی از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه هراس کرونا از روایی و پایایی مناسبی در نمونه ایرانی برخوردار است .
کلیدواژه ها:
شیوع ، همه گیری ، ویروس کرونا ، روان سنجی ، مقیاس هراس کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است