پاندومی کووید-19: نقش نگرش های مذهبی در پیش بینی اضطراب مرگ دانشجویان
کد مقاله : 1020-COVID
نویسندگان:
اعظم بیانلو *
دانشگاه قم
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: شیوع ویروس جدید کرونا(کووید-19) و همه‌گیری آن در دنیا سلامت روان میلیون‌ها انسان را به خطر انداخته است. سرعت انتشار بالا و عدم وجود روش‌ کنترل و درمان قطعی این بیماری، مردم سراسر دنیا را نگران و مضطرب کرده است. تغییر در زندگی روزمره افراد، آمار کشته‌شدگان و اقدامات شدیدی که برای مقابله با گسترش شیوع بیماری در سراسر جهان انجام می‌شود، یکی از موارد بی‌سابقه در زندگی مردم است. اغلب افراد، ترس از ابتلا یا مرگ در اثر این بیماری را دارند؛ هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش نگرش-های مذهبی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان انجام شد؛ روش: این پژوهش با روش توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه قم بود که یک یا چند نفر از اعضای خانواده آنها به ویروس کووید-19 مبتلا شده بودند. 145 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از مقیاس نگرش‌سنج‌ مذهبی گلریز و براهنی(1353) و پرسشنامه سنجش اضطراب مرگ تمپلر(1970) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS24 با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون خطی تجزیه‌ و تحلیل شد؛ یافته‌ها: مطابق با یافته‌ها، ارتباط بین نگرش مذهبی با اضطراب مرگ (60/0- R=) به دست آمد و در سطح ( 0/0P=) معنادار بود که یک ارتباط منفی و نسبتاً قوی را نشان می‌دهد. در تحلیل رگرسیون نیز متغیر نگرش مذهبی 37درصد از اضطراب مرگ را توانست پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: در نتیجه می‌توان گفت، افراد در معرض ارتباط با بیماران مبتلا به کووید-19 افکار منفی و مزاحم درباره مرگ خود یا اعضای خانواده‌شان را دارند و تقویت نگرش‌های مذهبی که همراه با معنادار کردن زندگی است می‌تواند از اضطراب مرگ این دانشجویان بکاهد تا دوره-های پر استرس و فشار و همچنین عدم قطعیت‌های زندگی را راحت‌تر تحمل کنند.
کلیدواژه ها:
نگرش مذهبی؛ اضطراب مرگ؛ کووید-19؛ دانشجویان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است