سنجش ابعاد روان شناختی دانشجویان دانشگاه شهرکرد در دوران کرونا
کد مقاله : 1034-COVID
نویسندگان:
ذبیح الله کاوه فارسانی *1، ملیحه خبازی2
1استادیار مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
2دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه فردوسی، مشهد ایران.
چکیده مقاله:
در پایان دسامبر 2019 ، گسترش یک بیماری عفونی جدید در شهر ووهان چین گزارش شد، که توسط یک کروناویروس جدید ایجاد شده و رسما توسط سازمان بهداشت جهانیWHO))به عنوان کووید19 نامگذاری گردید. در این راستا، شواهد قوی وجود دارد که وضیعت سلامت روان افراد، مستعد بروز نشانه های اختلالات روانشناختی است. هدف پژوهش حاضر، سنجش ابعاد روانشناختی دانشجویان دانشگاه شهرکرد در دوران کرونا می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر مشتمل است بر کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل مرد و زن(6380نفر) که در دانشگاه شهرکرد مشغول به تحصیل می باشند . در این پژوهش افراد نمونه (1365نفر)با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای سنجش ابعاد روانشناختی دانشجویان ، از پرسشنامه سنجش ابعاد روانشناختی دانشجویان که محقق ساخته می باشد استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با نرم افزار SPSS_21 تحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده این است که: از میان 1365 نفر 21 درصد از دانشجویان مشکوک به اختلال اضطرابی و 11 درصد از آن ها مشکوک به اختلال خشم و پرخاشگری و 7/26 درصد دانشجویان مشکوک به اختلال افسردگی و 6/26 درصد از آن ها مشکوک به اختلال وسواسی- جبری می باشند.
کلیدواژه ها:
کووید19 ؛ اضطراب ؛ خشم ؛ افسردگی ؛ اختلال وسواسی جبری.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است