بررسی نقش راهبردهای مقابله ای در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان
کد مقاله : 1037-COVID
نویسندگان:
علی سلمانی1، عیسی جعفری *2، شبنم درخشان3
1دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - اردبیل - ایران
2دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3کارشناسی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: راهبردهای مقابله ای از جمله حل‌مسئله، روش هایی برای مقابله با اضطراب و حل مشکلات زندگی می باشند و برای ارتقاء زندگی به مطلوب ترین سطح ممکن، افراد می توانند راه‌های مختلف مقابله با اضطراب را بیاموزند.
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای مقابله ای در پیش بینی اضطراب کرونای دانشجویان بود.
روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399 بود که در دانشگاه پیام نور اردبیل مشغول تحصیل بودند و حجم نمونه به تعداد 130 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهبرهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) و پرسشنامه اضطراب کرونا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای با اضطراب کرونا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر راهبردهای مقابله‌ای حدود 28 درصد از واریانس متغیر اضطراب کرونا را پیش بینی کرده است. متغیر پیش بین «راهبردهای مقابله ای و راهبردهای هیجان محور» به ترتیب با مقدارBeta وt مطلق بزرگ تر (50/1 t=،80/0 Beta=) و (34/2 t=،69/0Beta=) P کوچک تر (05/0P=)، به طور معنی داری توان پیش بینی متغیر ملاک (وابسته) اضطراب کرونا را در دانشجویان مورد مطالعه دارد.
نتیجه گیری ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر پیش بین راهبردهای مقابله ای توان پیش بینی اضطراب کرونا را در دانشجویان دارد. بنابراین به متخصصان و افراد دخیل در سلامت روان توصیه می شود در کاهش اضطراب کرونا بر نقش مهارت های مقابله ای توجه ویژه ای داشته باشند.
کلیدواژه ها:
راهبردهای مقابله‌ای، اضطراب کرونا، دانشجویان.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است