توسعه و روایی سنجی مقیاس دانش و نگرش نسبت به پاندمی کووید-19 ((KA-C در جمعیت ایران
کد مقاله : 1038-COVID
نویسندگان:
مهدی ابونوری1، محمد معین مداح2، حمید شریف نیا2، پردیس رحمت پور3، شقایق خسروی فر4، محمد صمدی کوچکسرایی2، شهرزاد خسروی فر *3
1دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2علوم پزشکی مازندران
3علوم پزشکی ایران
4علوم پزشکی اصفهان
چکیده مقاله:
زمینه مساله و هدف:
پاندمی بیماری کووید-19 در چند ماه اخیر به یک مسئله مهم و قابل توجه تبدیل شده است. اما هنوز پس از گذشت حدود یک سال از این پاندمی علیرغم توسعه واکسن و کشف دارو های موثر هنوز بهترین راه کنترل این بیماری پیشگیری و حفظ رعایت پروتوکل های بهداشتی است. هدف ما در این مطالعه توسعه و ارزیابی روایی و پایایی مقیاسی برای اندازه گیری عوامل موثر بر جلوگیری از این پاندمی است.
روش ها:
این مطالعه روش شناختی در بین جمعیت ایران (500 نفر) از مارس تا ژوئن سال 2020 انجام شد. ابتدا با استفاده از بررسی متون ، اصطلاحات منتسب به پیشگیری از کووید-19 مورد بررسی قرار گرفت و مقیاس دانش و نگرش نسبت به پاندمی بیماری کووید-19 در میان جمعیت ایران ایجاد شد. در مرحله دوم ، روایی صوری و محتوایی مقیاس از نظر کمی و کیفی بررسی شد. برای روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. ضریب همبستگی داخلی با آلفای کرونباخ Alpha's Cronbach) )، مک دونالد امگا (McDonald's Omega) و متوسط همبستگی میان گویه ای (AIC) بررسی شد.
یافته ها:
مقیاس KA-C شامل 18 گویه است. تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی دو عامل را با واریانس کل 66.05% مشخص کرد. عواملی به عنوان "سواد سلامت" و "توانمند سازی بهداشت در خانه" برچسب گذاری شدند. ضریب همبستگی داخلی مقیاس برای عامل اول و دوم به ترتیب از چپ به راست α=0.960, 0.823, AIC=0.643, 0.635, Ω=0.963, 0.829 حاصل شد.
نتیجه گیری:
KA-C می تواند به عنوان مقیاسی معتبر و قابل اعتماد برای اندازه گیری همکاری افراد در پیشگیری از کووید-19 استفاده شود.
کلیدواژه ها:
دانش، نگرش، کووید-19، پاندمی ، جمعیت
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است