پاندمی کووید_۱۹ و میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش مجازی
کد مقاله : 1040-COVID
نویسندگان:
فرنار کلیدری *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
چکیده مقاله:
چکیده :
زمینه مسئله: همه گیری جهانی ویروس کرونا در نهاد آموزشی کشور تغییرات فراوانی ایجاد کرده و باعث ظهور آموزش مجازی به عنوان یک پارادایم جدید شده است، در این میان بررسی کیفیت آموزش مجازی به عنوان عنصر مهمی برای تداوم این شیوه آموزشی تلقی میشود.
هدف: درنتیجه این پژوهش بر آن است که به بررسی میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش مجازی در پاندمی کووید-۱۹ بپردازد.
روش: پژوهش به صورت پیمایشی در میان ۱۰۰ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد سمنان که بصورت کاملا تصادفی انتخاب شدند، انجام شد و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی دوره های آموزش مجازی دانشگاه در ۵ مقیاس از کاملا مخالف تا کاملا موافق(۵ - ۱) در اختیار افراد قرار گرفت.
یافته ها: داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون t تحلیل شد و مقدار معناداری آن برابر 0/31 بود (p < 0/05) و یافته ها حاکی از آن است که ۴۲٪ دانشجویان از کیفیت آموزش مجازی رضایت متوسط، ۲۴٪ رضایت زیاد و ۲۱٪ رضایت کمی دارند. با توجه به اینکه میانگین رضایت از کیفیت آموزش برابر ۹/۲ است و این مقدار تقریبا برابر متوسط (۳) است، از این رو می توان گفت رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش درحد متوسط قرار دارد.
نتیجه گیری: بطور کلی این مطالعه نشان می دهد دلایل کافی برای اینکه اظهار کنیم افراد از کیفیت اموزش رضایت کامل دارند یا ندارند بدست نیامده و این سیستم آموزشی برای دستیابی به اهداف عالیه خود و بالابردن سطح رضایت دانشجویان نیاز به تداوم و زمان، در جهت ارتقای کیفیت خدمات خود دارد .
کلیدواژه ها:
کلید واژه : رضایت دانشجویان؛ آموزش مجازی؛ کیفیت آموزش؛ کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است