اضطراب فراگیر در دانشجویان بهبود یافته از کرونا با سالم
کد مقاله : 1043-COVID
نویسندگان:
مائده دولتی *1، مریم صالحیان2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،دانشکده روانشناسی
2دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، دانشکده روانشناسی
چکیده مقاله:
زمینه مساله: کرونا ویروس به عنوان یکی از بیماریهای حاد تنفسی، به علت سرایت شدید، با شیوع بالایی در دنیا روبه رو شده است، بطوری که عوارض روانی زیادی را درپی داشته و اختلال اضطراب فراگیر یکی از آنهاست.
هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان اضطراب فراگیر دانشجویان دختر بهبود یافته از کووید -۱۹ با سالم در شرایط اپیدمی کرونا بود.
روش: این پژوهش ازنوع پس رویدادی بود. برای دستیابی به اهداف پژوهشی، ۵۰ نفر دانشجوی دختر بهبودیافته از بیماری کرونا و ۵۰ نفر دانشجوی دختر سالم (مجموعا ۱۰۰ نفر)، بصورت غیرتصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب فراگیر اسپیتزر و همکاران (GAD 7) استفاده شد.
یافته ها: داده های جمع آوری شده بااستفاده از آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین اضطراب فراگیردر دانشجویان بهبود یافته از کرونا (52/9) ودر دانشجویان سالم (62/6) بود. (p<0/05)
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد، اضطراب فراگیر دانشجویان دختر بهبود یافته از کرونا بیشتر از دانشجویان دخترسالم بود که باید برای پیشگیری از اختلالات روانی و ارتقاء سطح نیک زیستی آنان برنامه ریزی نمود.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه: اضطراب فراگیر زنان؛ کرونا؛ بیماری حاد تنفسی؛ اختلالات روانی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است