باورها، راهبردهای مقابله، تجربۀ هیجانات و رفتارهای مراقبتی در دوران شیوع کووید-19
کد مقاله : 1044-COVID
نویسندگان:
پگاه نجات *
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کووید-19 یک رویداد استرس‌زای جمعی محسوب می‌شود که با مجموعه‌ای از باورها، هیجانات و رفتارهای فردی و جمعی مرتبط است. هدف از پژوهش حاضر سنجش باورها و راهبردهای مقابله حول این بیماری، و سهم این عوامل در پیش‌بینی رفتارهای پیشگیرانه و خطرساز فعلی و آینده و هیجانات مثبت و منفی مورد تجربه بود. شرکت کنندگان 484 نفر ایرانی (5/71% زن) با میانگین سنی 9/33 و انحراف استاندارد 7/14 سال بودند که در بهار 1399 به طور آنلاین در مطالعه شرکت کردند. سوالات پرسشنامه مشتمل بر میزان تماس با کرونا، ادراک از آسیب پذیری خود و کشور در برابر ویروس کرونا، ادراک از کارآمدی مقابلۀ خود و کشور، باورها در مورد اسناد بحران و منشأ ویروس کرونا، راهبردهای مقابله با استرس، آزاردهنده ترین مسائل، تجربۀ هیجانات مثبت و منفی، و رفتارهای مراقبتی مرتبط با کرونا بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. راهبردهای مقابلۀ هیجانی، دینداری-معنویت و قاب بندی مجدد با تجربۀ هیجانات مثبت بیشتر، و راهبرد قاب بندی مجدد با تجربۀ هیجانات منفی کمتر مرتبط بود. از میان مسائل، احساس بلاتکلیفی، ترس از ابتلا، تعارض با خانواده، و به هم خوردن نظم زندگی بیشترین ارتباط را با تجربۀ هیجانات منفی داشتند. رفتار غیرمراقبت گرانۀ خروج از خانه به مقاصد غیرضرور توسط اسناد بحران کرونا، و راهبردهای مقابلۀ انکار و مجراهای خصوصی پیش‌بینی شد. راهبرد انکار همچنین گرایش به حضور بدون ماسک در اماکن عمومی را پیش‌بینی کرد. راهبردهای مقابلۀ هیجانی و انکار در نقش خطرساز و راهبردهای سرگرم کردن خود و مجراهای خصوصی در نقش محافظت کننده رفتار نظافتی پیشگیرانه را پیش‌بینی کردند. یافته‌های حاضر رهنمودهایی برای مداخله در اختیار می‌گذارد. قاب بندی مجدد سازگارترین راهبرد مقابله از منظر تجربۀ هیجانات بود. از منظر گرایش به رفتارهای پیشگیرانه در برابر ابتلا به بیماری، راهبرد انکار ناسازگارانه‌ترین راهبرد بود.
کلیدواژه ها:
ویروس کرونا؛ راهبردهای مقابله؛ رفتارهای مراقبتی؛ تجربۀ هیجانات
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است