نقش مکانیسم های دفاعی در تجربه عاطفه مثبت و منفی در مبتلایان با تشخیص کووید 19
کد مقاله : 1045-COVID
نویسندگان:
نجمه ودیعی *
گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده مقاله:
ابتلا به بیماری جدید و ناشناخته کووید 19 علاوه بر مخاطرات سلامت جسمانی، به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص بیماری به تجربه‌های روانی دشوار و متفاوتی نیز منجر میگردد. بیماران علاوه بر عالئم جسمانی، واکنشهای روانشناختی مختلفی دارند که می‌تواند به‌عنوان مانعی در فرایند سیر و بهبودی بیماری عمل کرده و بر رنج آنان در دوران بیماری بیفزاید. مکانیسمهای دفاعی بعنوان فیلترینگ شناخت و هیجان ما و عواطفی که در روزمره و در روابط بین‌فردی خود تجربه میکنیم تحت تاثیر خود قرار داده و نقشی مهم در زندگی روانشناختی ما ایفا میکند. از طرفی در اختلالات روانشناختی، مکانیسمهای دفاعی خاصی درگیر هستند که شناخت آن کمک به بهبود مسیر درمان برای روانشناسان درگیر در بحث رواندرمانی می کند. شناخت تاثیرات برجای مانده از مکانیسمهای دفاعی، کمک به فهم عواطفی که افراد در موقعیتهای بین فردی خود دارند می‌کند. در این مطالعه با بررسی سهم سطوح مختلف مکانیسمهای دفاعی در تجربه عاطفی مثبت / منفی مبتلایان به ویروس کووید 19 ، فرضیه‌های پژوهش حاضر فراهم می‌آید. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و یافته‌های آن بصورت پس‌رویدادی جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش حاضر مورد استقاده قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر را بیماران 250 مراجعه کننده به کلینیکهای تست کرونا در شیراز که نتیجه تست آنها مثبت شده بود را شامل می‌شود. ابزار پژوهش: شرکت‌کنندگان پس از آگاهی از طرح پژوهش حاضر اقدام به پر کردن پرسشنامه‌های پژوهش حاضر شامل تجربه عاطفه مثبت / منفی، و پرسشنامه سبکهای دفاعی کردند. نتایج نشان داد که مکانیسمهای دفاعی روان آزرده و ناسازگار در مبتلایان به کووید 19 ‌، سهمی معنادار در پیش‌بینی عاطفه منفی این جمعیت داشته اما سایر مکانیسمهای دفاعی سهمی معنادار در تببین عاطفه مثبت دارا نبودند.
کلیدواژه ها:
مکانیسم های دفاعی؛ عاطفه مثبت/منفی؛ کووید 19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است