نقش صفات چهارگانه تاریک شخصیت، نشخوار ذهنی و پریشانی روانشناختی در استرس ادراک شده و علائم افسردگی در دانشجویان طی همه‌گیری کووید-۱۹
کد مقاله : 1048-COVID
نویسندگان:
رعنا پرواز *
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
چکیده مقاله:
شیوع ویروس جدید کرونا طی یک سال اخیر منشا استرس و آشفتگی‌های هیجانی برای عموم جامعه شده است.در این میان،متغیرهای مختلف روانشناختی و عوامل زمینه‌ای نظیر ویژگی‌های شخصیتی بر شدت استرس تاثیر گذار هستند.اخیرا مدل چهارگانه شخصیت با افزودن عامل دگرآزاری، به سه صفت خودشیفتگی، جامعه ستیزی و ماکیاولیسم به صورت چهارگانه تاریک شخصیت مدنظر قرار گرفته است.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش صفات چهارگانه تاریک شخصیت،نشخوارذهنی و پریشانی روانشناختی در استرس ادراک شده و علائم افسردگی در دانشجویان طی همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است.پژوهش حاضر از نوع طرح‌های همبستگی و مبتنی بر روابط مدلسازی معادلات ساختاری بود.در این پژوهش ۲۳۵ دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی و از طریق فراخوان مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه-های صفات چهارگانه تاریک شخصیت، سبک پاسخدهی نشخواری،مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر،پرسشنامه استرس ادراک شده و مقیاس افسردگی بک-۲ را تکمیل نمودند.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری همزمان نشان داد که ۶۲ درصد از تغییرات استرس ادراک شده و ۶۸ درصد از علائم افسردگی به ترتیب با ضریب همبستگی چندگانه ۷۸/۰ و ۸۱/۰ توسط خودشیفتگی، ماکیاولیسم، نشخوارذهنی و پریشانی شناختی پیش‌بینی می‌شوند.از سوی دیگر نتایج حاصل از روابط ساختاری حاکی از آن است که صفات خودشیفتگی،ماکیاولیسم و پریشانی روانشناختی دارای نقش پیش بین و نشخوارذهنی دارای نقش میانجی در استرس ادراک شده و علائم افسردگی می‌باشند.مدل ارایه شده از شاخص‌های نیکویی برازش خوبی برای پیش‌بینی ابعاد مختلف استرس ادراک شده و علائم افسردگی برخوردار بود.الگوی ارتباطی به دست آمده نشان می‌دهد افراد دارای ویژگی‌های خوشیفتگی و ماکیاولسیم به علت ادراک خطر و ناامنی شدید، بیش از سایر افراد در معرض استرس ادراک شده و علائم افسردگی قرار دارند. همچنین نشخوارذهنی در این افراد با تشدید میزان نگرانی موجب افرایش علائم می‌شود. در نتیجه شناسایی دانشجویان دارای این مولفه‌ها و سپس استفاده از رواندرمانی-ها در جهت کاهش مشکلات روانشناختی طی دوران کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
کلیدواژه ها:
صفات چهارگانه تاریک شخصیت؛ نشخوار ذهنی؛ پریشانی روانشناختی؛ استرش ادراک شده؛ علائم افسردگی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است