بررسی نقش سازگاری معنوی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان
کد مقاله : 1057-COVID
نویسندگان:
علی سلمانی1، عیسی جعفری *2، معصومه جلالی3
1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - اردبیل - ایران
2دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3کارشناسی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: معنویت به عنوان بعدی از ابعاد وجود انسان تعریف شده است که احساس بودن را با کیفت‌هایی نظیر فطرت، ظرفیت برای دانستن درونی و منبع تقویتی یکی شدن با سایه کلی همه زندگی و یافتن معنایی برای موجودیت فرد که محور هر موجودی است، به انسان القا می‌کند. سازگاری معنوی ناشی از احساس ارتباط با خدا، اثرات موقعیت‌های اضطراب انگیز را کاهش داده و به طور مثبتی بر افسردگی، رضایت‌مندی، بهزیستی و حرمت خود اثر می‌گذارد.
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سازگاری معنوی در پیش‌بینی اضطراب کرونای دانشجویان بود.
روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399 بود که در دانشگاه‌ پیام نور اردبیل مشغول تحصیل بودند و حجم نمونه به تعداد 120 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه سازگاری معنوی رسولی و همکاران (١٣٨٨) و پرسشنامه اضطراب کرونا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین سازگاری معنوی با اضطراب کرونا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر سازگاری معنوی حدود 22 درصد از واریانس متغیر اضطراب کرونا را پیش‌بینی کرده است. متغیر پیش‌بین «سازگاری معنوی» به ترتیب با مقدارBeta وt مطلق بزرگ‌تر (23/1 t=،43/0 Beta=) P کوچک‌تر (05/0P=)، به طور معنی‌داری توان پیش بینی متغیر ملاک (وابسته) اضطراب کرونا را در دانشجویان مورد مطالعه دارد.
نتیجه‌‌گیری‌‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر پیش‌بین سازگاری معنوی توان پیش بینی اضطراب کرونا را در دانشجویان دارد. بنابراین به متخصصان و افراد دخیل در سلامت روان توصیه می‌شود در کاهش اضطراب کرونا بر نقش سازگاری معنوی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
کلیدواژه ها:
سازگاری معنوی، اضطراب کرونا، دانشجویان.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است