بررسی نقش مثبت اندیشی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان
کد مقاله : 1058-COVID
نویسندگان:
علی سلمانی1، عیسی جعفری *2، معصومه جلالی3
1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3کارشناسی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: مداخلات مثبت‌اندیشی بر بهبود توانایی‌های فردی به منظور رویارویی با موقعیت‌های منفی و تمرکز بر مهارت‌های مثبت را مؤثر می‌داند در واقع آموزش این مهارت‌ها به دانشجویان کمک می‌کند اعتماد به نفس کافی داشته باشند و به هنگام بروز مشکلات و اضطراب‌های روزمره با حفظ روحیه به تصمیم‌گیری صحیح بپردازند و در نهایت با آرامش و موفقیت و نشاط مراحل اضطراب آور زندگی را پشت سر بگذارند.
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مثبت اندیشی در پیش‌بینی اضطراب کرونای دانشجویان بود.
روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399 بود که در دانشگاه‌ پیام نور اردبیل مشغول تحصیل بودند و حجم نمونه به تعداد 120 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی (1988) و پرسشنامه اضطراب کرونا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین مثبت اندیشی با اضطراب کرونا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر مثبت اندیشی حدود 17 درصد از واریانس متغیر اضطراب کرونا را پیش‌بینی کرده است. متغیر پیش‌بین «مثبت اندیشی» به ترتیب با مقدارBeta وt مطلق بزرگ‌تر (38/2 t=،25/0 Beta=) P کوچک‌تر (05/0P=)، به طور معنی‌داری توان پیش بینی متغیر ملاک (وابسته) اضطراب کرونا را در دانشجویان مورد مطالعه دارد.
نتیجه‌‌گیری‌‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر پیش‌بین مثبت اندیشی توان پیش بینی اضطراب کرونا را در دانشجویان دارد. بنابراین به متخصصان و افراد دخیل در سلامت روان توصیه می‌شود در کاهش اضطراب کرونا بر مثبت اندیشی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
کلیدواژه ها:
مثبت اندیشی، اضطراب کرونا، دانشجویان.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است