بررسی وضعیت سلامت روان افراد جامعه در طول دوران بیماری کرونا (کووید-‏‏19)‏
کد مقاله : 1063-COVID
نویسندگان:
زهرا دهقانی زاده *1، زهرا علامه1، مجید عیدی بایگی2
1گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:
زمینه: بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از این بیماری مانند قرنطینه، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری، مشکلاتی را در کلیه‌ی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هدف اصلی: هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت روان افراد جامعه در طول دوران بیماری کرونا بود.
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد 19تا 79 سال بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. 545 نفر به صورت آنلاین پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) را تکمیل نمودند. داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط نرم‌افزار SPSS-23 و روش‌های آمار توصیفی فراوانی و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره سلامت روان افراد نمونه به ترتیب 88/23 و 57/11 بود. 302 نفر (7/54%) افراد شرکت کننده فاقد نشانه یا کمترین نشانه، 190 نفر (4/34%) نشانه‌های خفیف، 49 نفر (9/8%) نشانه‌های متوسط و 4 نفر (07/0%) نشانه‌های شدید اختلال روانی را نشان دادند.
نتیجه‌گیری‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرایط ناشی از بیماری کرونا بر سلامت روان افراد موثر می‌باشد. بنابراین انجام مداخلات روانشناختی مانند مداخلات در بحران توصیه می‌گردد.
کلیدواژه ها:
سلامت روان؛ کووید-19؛ افراد جامعه
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است