راهبردهای مقابله‌ای در زمان شیوع ویروس کووید-19 در سه گروه نوجوان، جوان، میانسال
کد مقاله : 1066-COVID
نویسندگان:
نازنین اکاتی، نیکو پیشکاری، مژگان رضوانی شکیب، زهرا عبدخدایی *
گروه آموزشی مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسئله: شیوع بیماری کووید-19 به عنوان موقعیتی استرس زا، با به کارگیری راهبردهای مقابله‌ای همراه است که افراد برای کاهش نگرانی خود به کار می‌گیرند.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف توصیف و مقایسه‌‍ راهبردهای مقابله‌ای در سه گروه نوجوان، جوان و میانسال در زمان شیوع بیماری کووید-19 انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر، روش کیفی و پدیدارشناسی توصیفی بود. 34 شرکت‌کننده به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. مصاحبه‌ها تا زمان به اشباع رسیدن اطلاعات ادامه یافت. در گروه نوجوان 12 شرکت کننده، در گروه جوان 12 شرکت کننده، و در گروه میانسال، 10 شرکت کننده حضور داشتند. داده ها به روش هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل شدند.
یافته‌ها: از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها با هر گروه سنی، 4 خوشه اصلی و 12 خوشه فرعی به دست آمد. برخی از خوشه‌های فرعی در هر سه گروه مشاهده شد. خوشه‌های اصلی عبارتند از: راهبردهای مقابله‌ای مسئله مدار، هیجان مدار، اجتنابی و معنوی. سه خوشه‌ی راهبردهای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی در هر سه گروه با محتواهای متفاوت گزارش شدند. خوشه‌ی راهبردهای معنوی نیز بیشتر در گروه میانسال مشاهده شد، به همین دلیل به عنوان خوشه‌ای مجزا بررسی شد.
نتیجه‌گیری: اجتناب از موضوع کرونا و تمایل به حفظ سبک زندگی پیشین، که راهبرد مقابله‌ای غالب نوجوانان بود، می‌تواند ناشی از سیستم تنظیم شناختی و هیجانی ناپخته‌تر ایشان باشد. در مقابل جوانان به دلیل تکالیف رشدی بسیاری که در این دوره از زندگی خود با آنها مواجه هستند، از راهبردهای فعالانه‌تر و مساله‌مدارتری در جهت هماهنگ کردن سبک زندگی خود با شرایط ناشی از کرونا استفاده کردند. میانسالان نیز بیشتر از راهبردهای معنوی بهره بردند. نزدیک‌ شدن و مواجهه با مرگ به عنوان یک فرآیند رشدی می‌تواند دلیلی برای تبیین این یافته باشد.
کلیدواژه ها:
راهبردهای مقابله‌ای؛ کووید-19؛ نوجوان؛ جوان؛ میانسال
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است