نقش تاب‌آوری و ادراک از سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی اضطراب کرونا در دانشجویان
کد مقاله : 1067-COVID
نویسندگان:
مهدی صدری *1، هادی صمدیه2
1روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
با ظهور ویروس کرونا و همه‌گیری شدید آن علاوه بر مرگ و میر زیاد در اثر این ویروس، موجی از مشکلات روانشناختی نیز در جوامع ایجاد شد. جدید بودن بیماری، شیوع بالا و کشنده بودن آن پتانسیل بالایی برای ایجاد ترس روانی و مشکلات روانشناختی ایجاد می‌کند. با توجه به گسترش مشکلات روان‌شناختی از جمله اضطراب در دوران همه‌گیری بیماری کرونا، شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تاب‌آوری و ادراک از سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی اضطراب کرونا بود. بدین منظور تعداد 200 نفر (155زن و 45 مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شدند و به پرسشنامه ارزیابی اضطراب کرونا(علیپور، 1388)، پرسشنامه تاب‌آوری جوانان (اوشیو و همکاران، 2003) و پرسشنامه ادراک سبک‌های فرزندپروری رابینز (حجازی و همکاران، 1388) پاسخ دادند. و به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss 26 و روش‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تاب‌آوری و ادراک‌ از سبک‌های فرزندپروری پیش‌بین معنادار اضطراب کرونا بودند.
کلیدواژه ها:
تاب‌آوری؛ کرونا؛ فرزندپروری
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است