چالش کرونا در عرصه‌ی آموزش با نگاهی فرصت‌محور در توسعه فناوری
کد مقاله : 1068-COVID
نویسندگان:
شقایق واحدی *1، مهسا زینتی درخشان2، مرضیه سرمدی3
1گروه زیست شناسی،مرکز شهید شرافت، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
2گروه زیست شناسی،مرکز شهید شرافت، پردیس نسیبه،دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران
3گروه زیست شناسی، مرکز شهید شرافت، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
چکیده مقاله:
شروع اپیدمی کووید 19 بخش‌های گوناگون جامعه از جمله فرایند آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است. تعطیلی مراکز آموزشی منجر به اجرای برنامه‌های آموزشی از طریق فضای مجازی به منظور عدم توقف فرایند آموزش گردید. این اتفاق برای مراکز علمی و آموزشی تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را به همراه داشت. هدف از این مقاله بررسی شیوه‌های آموزشی و چالش‌های آن در دوران کرونا و همچنین مطالعه فرصت‌ها و تحولات مثبت ایجاد شده در سیستم آموزشی با گذر از آموزش سنتی به آموزش مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات است. بدین منظور در پژوهشی توصیفی- تحلیلی به بررسی 35 مقاله در حوزه تاثیرات کرونا بر آموزش و اهمیت آموزش های نوین، مندرج در بانک های اطلاعاتی Civilica، ScienceDirect، SID و Scopus پرداخته شد. نتایج نشان داد که در کنار چالش‌هایی از قبیل، عدم تامین زیرساخت‌های لازم، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش مجازی، عدم تناسب آموزش مجازی با دروس آزمایشگاهی و عملی و کم‌رنگ شدن فضای احساسی و عاطفی، مزیت‌هایی از قبیل سهولت و دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات و دانش جهانی و کاهش برخی هزینه‌های آموزشی کارکردهای مثبت آموزش در فضای مجازی به‌شمار می‌روند. همچنین آموزش‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید می‌توانند در کنار افزایش خلاقیت، یادگیری مشارکتی و پایدارتری را نسبت به آموزش‌های سنتی ایجاد کنند. وجود این مزایا و سرعت سریع رشد تکنولوژی گذر از آموزش‌های کاملا سنتی به آموزش‌های نوین را اجتناب ناپذیر می‌سازد. شیوع کرونا ناخواسته تسریع در بهبود و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای فضای آموزشی جدید و استفاده از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش را فراهم ساخت. امید بر آن است که همگام با شرایط ایجاد شده، مراکز آموزشی در دوران پس از کرونا نیز با تلفیق شیوه‌های آموزشی سنتی و نوین گامی موثر در بهبود فرایندهای آموزشی بردارند.
کلیدواژه ها:
آموزش مجازی؛ تکنولوژی‌های نوین؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ کووید 19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است