تزلزل در خانواده ماحصل کووید-19
کد مقاله : 1070-COVID
نویسندگان:
فاطمه هاشمی *1، شیلان عزیزی1، شکوفه زارعی1، زینب السادات موسوی فرد2، اشرف بیرامی3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
2گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
3دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
چکیده مقاله:
زمینه مساله: پاندمی اخیر کووید19، با ایجاد محدودیت‎های شدید فردی و گروهی موجب تاثیرگذاری عمیق در همه ابعاد جامعه همچون اقتصاد، ارتباطات، آموزش و ... شده است. اثرات این پاندمی موجب اثرگذاری خاص و مستقیم بر خانواده گردیده است. باتوجه به نوظهور بودن این بیماری، مطالعات در این زمینه محدود است.
هدف اصلی: هدف این مطالعه، تعیین پیامدهای ویروس کووید 19 بر خانواده می‎باشد.
روش: در این مرورسیستماتیک جستجو در Web of sciences، Scopus ,PubMed، SID، Magiran با کلیدواژه‎های "کرونا"، "کووید19"،"خانواده"، "روانی-اجتماعی" و معادل انگلیسی آن در مقالات تمام متن کمی و کیفی، بدون محدودیت در نوع مطالعه در بازه زمانی یک سال اخیر انجام‌شد. پس از انجام جستجو اولیه، 38 مقاله و با بررسی عمیقتر و درنظرگرفتن معیارهای ورود، 10 مقاله داخلی و خارجی متناسب با هدف استفاده شد.
یافته ها: کرونا ویروس، با تاثیر بر مسائل جمعیتی موجب تعویق و کاهش ازدواج و فرزندآوری، بالارفتن سن بارداری و حتی از دست دادن فرصت بارداری شده است. قرنطینه خانگی عواقب روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و مشکلات خانوادگی داشته که ضرورت نقش حمایتی جدی از سوی خانواده را نشان می‎دهد. شرایط کرونایی، بارکاری زنان در منزل و خشونت‌های خانوادگی همچون کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری را افزایش داده است. به طور غیرمستقیم نیز، تعطیلی مشاغل در اثر محدودیت‏ها، کاهش درآمد، ضعف در تامین معیشت در نتیجه اختلال در روابط عاطفی خانواده را به همراه داشته است. از نتایج مثبت این پاندمی امکان تعاملات چهره به چهره و تقویت گفتگو درون خانواده می‎باشد.
نتیجه گیری ها: کرونا ویروس طی مدت کوتاهی توانسته اثرات مختلفی بر خانواده ها بگذارد. اگرچه اثرات مثبتی هم داشته اما اثرات منفی آن بیشتر و بارزتر است. با درنظرگیری تبعات منفی آن، ناشی از فشارهای روانی از دست دادن شغل، لزوم توجه ارگان‎های مرتبط جهت حمایت از کلیه خانواده‎ها به ویژه خانواده‎های با درامد پایین را می‎طلبد.
کلیدواژه ها:
کرونا؛ کووید19؛ خانواده؛ روانی-اجتماعی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است