میزان اضطراب بیماری کرونا در بین دانشجویان
کد مقاله : 1073-COVID
نویسندگان:
الهام فتاحی *
هرمزگان
چکیده مقاله:
در دسامبر (2019) میلادی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر ووهان چین گزارش شد. عامل این بیماری یک نوع ویروس جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروس‌ها بود که بیماری کووید-19 نامگذاری گردید. سرعت شیوع بالایی دارد و مثل هر بیماری دیگری دارای دو بعد جسمانی و روان‌شناختی است. یکی ازمهم‌ترین مشکلات روان‌شناختی که ایجاد می‌کند، اضطراب است. اضطراب بیماری کرونا در حال حاضر یکی از تنش‌های اساسی در بین افراد جامعه می‌باشد، دانشجویان نیز به عنوان قشری از جامعه، با این مسئله روبرو هستند. این اضطراب نقش غیر قابل انکاری در عملکرد اجتماعی و تحصیلی، فعالیت‌های روزانه و کیفیت زندگی آن‌ها دارد. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین میزان اضطراب بیماری کرونا در بین دانشجویان انجام شده است. مطالعه‌ی حاضر از نوع همبستگی است. جامعه‌ی پژوهش شامل 291 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، شیراز، شهرکرد و شاهرود بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی اضطراب بیماری کرونا (CDAS) بود. یافته‌ها نشان داد که براساس نمره برش، 1/2 درصد دانشجویان بدون اضطراب یا دارای اضطراب خفیف بیماری کرونا بودند، 6/9 درصد اضطراب متوسط داشتند و 3/88 درصد علائم شدید اضطراب بیماری کرونا را گزارش کردند. همچنین رابطه‌ی سن با علائم جسمانی بیماری کرونا 131/0- ، رابطه‌ی مرگ بستگان به دلیل بیماری کرونا با علائم جسمانی اضطراب، 123/0- و رابطه‌ی مرگ بستگان به دلیل بیماری کرونا، با اضطراب کرونا(به صورت کلی)، 130/0- به دست آمد.
نتایج این پژوهش نشان داد، درصد قابل توجهی از دانشجویان(88/3درصد)، دارای اضطراب شدید در رابطه با بیماری کرونا هستند. بین سن با بعد جسمانی اضطراب کرونا و بین مرگ بستگان به دلیل بیماری کرونا با بعد جسمانی اضطراب و مرگ بستگان به دلیل بیماری با میزان اضطراب کرونا(به صورت کلی)، همبستگی منفی معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها:
بیماری کرونا؛ اضطراب؛ دانشجویان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است