نقش دشواری تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیش بینی نشانه های وسواس فکری-عملی طی همه گیری ویروس کووید-19
کد مقاله : 1075-COVID
نویسندگان:
فرزین باقری شیخانگفشه *1، بنفشه حسین زاده کلسری2، سیده فرناز صدیقیان2، معصومه آریانی پور3
1دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کرونا 2019 (کووید-19) در ووهان چین آغاز شد و به سرعت توجه و نگرانی سازمان بهداشت جهانی را به خود جلب کرد، تا جایی که پس از مدت کوتاهی آن را به عنوان یک بیماری همه‌گیر در سطح جهان معرفی کرده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دشواری تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیش‌بینی نشانه‌های وسواس فکری-عملی طی همه‌گیری ویروس کووید-19 دانشجویان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه‌ها 110 دانشجوی خانم و آقا بودند که از طریق فراخوان اینترنتی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسشنامه‌های وسواس فکری-عملی هاجسون و راچمن (1997)، دشواری تنظیم هیجان گرتز و رومر (2004) و حساسیت اضطرابی تیلور و کوکس (1998) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد اثر دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی نشانه‌های وسواس فکری-عملی، مثبت و معنادار بود (01/0>p). همچنین دشواری تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی به میزان قابل توجهی نشانه‌های وسواس فکری-عملی طی همه‌گیری ویروس کووید-19 را در دانشجویان پیش‌بینی می‌کنند. در مجموع، نتایج به دست آمده ارتباط و امکان پیش‌بینی نشانه‌های وسواس فکری-عملی طی همه‌گیری ویروس کووید-19 از طریق بررسی دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی را در دانشجویان نشان می‌دهند. بر طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، می‌توان با کاهش دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی، میزان نشانه‌های وسواس فکری-عملی طی همه‌گیری ویروس کووید-19 را کاهش داد.
کلیدواژه ها:
دشواری در تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی، وسواس فکری-عملی، ویروس کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است