هیجان، اجتناب تجربه‌ای و کرونا ویروس: پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس اجتناب تجربه‌ای و دشواری در تنظیم هیجان
کد مقاله : 1079-COVID
نویسندگان:
صمد خرم نیا1، ساسان امیری *1، خاطره حشمتی1، رویا احمدی1، محسن محمدپور2
1دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده مقاله:
زمینه : اضطراب مرتبط با کرونا تاثیرات نافذی برجنبه های مختلف افراد جامعه گذاشته است. بعضی افراد نسبت به این اوضاع پذیرش بهتری دارند و سایرین هیجان‌های منفی زیادی را تجربه می کنند.
هدف اصلی: هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین اجتناب تجربه ای و دشواری در تنظیم هیجان با میزان اضطراب از کرونا در جامعه شهر کرمانشاه بود.
روش : در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 317 نفر به صورت آنلاین از طریق شبکه های مجازی به پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان، نسخه دوم پذیرش و عمل و مقیاس اضطراب کرونا پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اضطراب کرونا با دشواری در تنظیم هیجان همبستگی مثبت معناداری دارد، اما با اجتناب تجربه ای همسبتگی منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که اجتناب تجربه ای و دشواری در تنظیم هیجان 305/0 از واریانس اضطراب کرونا را پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری : این نتایج نشان داد افرادی که انعطاف پذیری کمتری دارند؛ نسبت به رویدادهای زندگی پذیرش کمتری نشان می دهند و کسانی که در تنظیم هیجانات خود با مشکل روبرو هستند، حوادثی مثل کرونا تاثیرات منفی بر آنها خواهد گذاشت.
کلیدواژه ها:
کلمات واژه ها: اضطراب از کرونا؛ اجتناب تجربه ای؛ پذیرش و عمل؛ دشواری درتنظیم هیجان؛کرونا ویروس
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است