افسردگی و اضطراب در طول همه گیری کووید-19: مقایسه بین دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت
کد مقاله : 1081-COVID
نویسندگان:
ّبهنام قابل دمیرچی *1، زهرا بستان2
1گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2گروه آموزشی کار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) یک بیماری عفونی است که تهدید بزرگی برای سلامت جسمانی و روانی جامعه است و باعث افزایش خطر وابستگی و اعتیاد به اینترنت در طول دوران قرنطینه در منزل شده است. در جمعیت دانشجویان سراسر جهان، اعتیاد به اینترنت شایع است و اغلب با افسردگی، خصومت و اضطراب همراه است.
هدف اصلی: هدف از مطالعه حاضر، مقایسه میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت در طول همه گیری بیماری ویروس کووید-19 بود.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- مقایسه ای بود. جامعه آماری را کل دانشجویان استان تهران در سال 1399، تشکیل دادند. به همین منظور، نمونه آماری را 78 دانشجو (20 تا 30 سال) با میانگین سنی 3.50±24.75 در رشته های مختلف تحصیلی با استفاده از نمونه گیری در دسترس تشکیل دادند (38 مرد، 40 زن). برای سنجش اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و برای افسردگی و اضطراب به ترتیب پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، بین دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت دارند و دانشجویان بدون اعتیاد به اینترنت از نظر میزان افسردگی و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد، به این ترتیب که میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان با اعتیاد به اینترنت بیشتر از دانشجویان بدون اعتیاد به اینترنت می باشد و این تفاوت در افسردگی بیشتر از اضطراب می باشد (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در دوران همه گیری بیماری کووید-19، میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان با اعتیاد به اینترنت بیشتر از دانشجویان بدون اعتیاد به اینترنت است و برای جلوگیری از تأثیر منفی آن بر سلامت روان، باید مداخله در اعتیاد به اینترنت انجام شود.
کلیدواژه ها:
اضطراب؛ افسردگی؛ اعتیاد به اینترنت؛ کووید-19.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است