ترس از انگ اجتماعی در ناقلین و مبتلایان به کروناویروس
کد مقاله : 1082-COVID
نویسندگان:
فاطمه یوسفی *1، زینب السادات موسوی فرد2، شیلان عزیزی2، اشرف بیرامی3
1دانشگاه آزاد بندرعباس،دانشکده پرستاری
2گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
3دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
چکیده مقاله:
مقدمه: یکی از پیامدهای روانی و اجتماعی ابتلا به برخی بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا در هر جامعه‌ای، ترس و وحشت بیمار از واکنش‌های اجتماعی، انگ بیماری وعامل انتقال بودن بیماری است که به‌نوبه‌خود می‌تواند موجب اختلالات روانی و رفتاری زیادی در این افراد گردد و تاثیر منفی بر آنان داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ترس از انگ اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای اجتماعی همه‌گیری ویروس‌کرونا و اثرات آن بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه مبتلایان و ناقلین آن انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع مروری و به‌روش مطالعه کتابخانه‌ای و جستجوی مطالب از منابع الکترونیک و نمایه شده شامل Iran medex ,Pubmed, SID با کلید‌واژه Coronavirus، Social stigma، Mental disorder، Disease vectors و fear استفاده شد و 74 مقاله به‌دست آمد. از بین این مقالات، مقالاتی که متن کامل آن ها موجود بود و در سال اخیر منتشر شده بودند، مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که ترس از انگ اجتماعی ناشی از ابتلا به ویروس‌کرونا با تضعیف انسجام اجتماعی، بازداری افراد از درخواست مراقبت‌های بهداشتی و همچنین انزوای اجتماعی در نتیجه ترس از برچسب زنی و تبعیض بر مبتلایان و ناقلین ویروس کرونا تاثیر دارد. در برخی موارد انگ اجتماعی و تبعیض حاصل از آن در نتیجه برداشت جامعه از افراد مبتلا نه فقط به‌عنوان بیمار بلکه بعنوان معرف و نشان‌دهنده افرادی که به احتمال زیاد دارای رفتارهای بهداشتی و مراقبتی نبوده‌اند، انزوا و محرومیت فرد از حقوق اجتماعی مدنی و حتی محرومیت از حمایت خانواده را نیز به‌دنبال داشته است.
نتایج: مبتلایان به کروناویروس پیامدهای روانی- اجتماعی بسیاری را تجربه می‌کنند، که همین‌امر موجب کاهش هرچه بیشتر کیفیت‌زندگی آنان می‌شود؛ لذا، بهره‌گیری از روانشناسان و مشاوران در محیط‌های درمانی می‌تواند در جهت کاهش این پیامدها موثر واقع شود.
کلیدواژه ها:
کروناویروس، انگ اجتماعی، آسیب‌روانی، ناقلین
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است