تاب آوری روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در افراد بهبود یافته از بیماری کوید-19 مونا نعیم آبادی[1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
کد مقاله : 1087-COVID
نویسندگان:
مونا نعیم آبادی *
دانشگاه آزاد واحد سمنان
چکیده مقاله:
 
چکیده:
زمینه مسئله: اپیدمی ویروس کرونا  یک حالت اورژانسی برای بهداشت جهانی شده است. اخبار نگران کننده، میزان مرگ ومیر ناشی از کوید-19، تعطیلی مشاغل و... باعث می شود استرس روانی-اجتماعی بیشتر شود. که می تواد بهزیستی روانشناختی را کاهش دهد ولی افراد دارای تاب آوری بالا می توانند در این شرایط سلامت روان خود را حفظ کنند
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در بین افراد بهبود یافته از بیماری کوید-19 انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و پس رویدادی بود و بر روی 200 نفر از دانشگاهیان (زن و مرد)، بهبود یافته از کووید- 19 که به صورت غیرتصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و تاب آوری کانر و دیویسون بود. در این مطالعه از روش آماری t تک گروهی استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از داده ها نشان داد که میانگین بهزیستی روانشناختی برابر 53/80 بود که از مقدار متوسط (63) بیشتر است. بنابراین، میزان بهزیستی روانشناختی افراد بهبود یافته از متوسط جامعه بیشتر است و میانگین تاب آوری روانشناختی برابر 31/94 بود که از مقدار متوسط (5/62) بیشتر است. از این رو، میزان تاب آوری روانشناختی افراد بهبود یافته از متوسط جامعه بیشتر است (p > 0/05).
نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که در دانشگاهیان بهبود یافته از کرونا، رشد پس از سانحه به وضوح دیده می شود، به طوری که تاب آوری آنان را در شرایط بحرانی، توانمند ساخته و باعث شده تا انعطاف پذیری و سازگاری افراد افزایش یافته و به زندگی معنادار و غنی دست یابند و با افزایش بهزیستی روانشناختی به تعادل حیاتی برسند.
 
کلیدواژه ها:
  کلید واژه: کووید - 19؛ تاب آوری روانشناختی؛ بهزیستی روانشناختی؛ بهبود یافته از کرونا [1] ایمیل : mona.naeimabadi@gmail.com
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است