تجارب یادگیری مجازی در دوران کرونا از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی
کد مقاله : 1091-COVID
نویسندگان:
فاطمه منصوری، آذر درویش پور *
دانشگاه علوم پزشکی گیلان. دانشکده شرق گیلان
چکیده مقاله:
زمینه: پاندمی کرونا علاوه بر ایجاد مشکلات زیاد، منجر به شکوفایی برخی قابلیت ها در کشور شد که از جمله آن می توان به رونق یافتن آموزش مجازی در سراسر کشور اشاره کرد. بسیاری از دانشگاه ها به جای لغو برنامه آموزشی خود، اساتید را نسبت به ارائه مطالب آموزشی و ارزیابی یادگیری از طریق آموزش از راه دور و آموزش های آنلاین ترغیب نمودند.
هدف: هدف از پژوهش حاضر توصیف تجارب یادگیری مجازی در دوران کرونا از دیدگاه دانشجویان پرستاری در سال ۱۳۹۹ بود.
روش: این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که بر روی 18 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و داده های پژوهش به شیوه مصاحبه ی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. نمونه گیری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. داده ها با استفاده از تحلیل محتوی کیفی مرسوم و توسط نرم افزار MAXQDA 2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها : تحلیل داده ها منجر به پدیدار شدن 46 کد اولیه، سه طبقه ی اصلی و 9 زیر طبقه شد. طبقات اصلی شامل یادگیری آسان (زیرطبقات: صرفه جویی در وقت و هزینه، به روز بودن، تطابق با ساعت بیولوژیکی) ، مشکلات جسمی و روحی (زیرطبقات: تضعیف روحیه، ایزوله اجتماعی، بی تحرکی) ، دغدغه های آموزش ( زیرطبقات: عدم دسترسی آسان به تکنولوژی، پشتیبانی ضعیف، سطح پایین کیفیت آموزش) بود.
نتیجه گیری: یادگیری به شیوه مجازی در دوران کرونا تجربه جدیدی برای دانشجویان پرستاری بود. این سبک آموزشی ضمن اینکه باعث یادگیری آسان در دانشجویان شد، موجبات بروز مشکلات جسمی و روحی برای آنان نیز گردید. برخی از دانشجویان دغدغه های یادگیری را مطرح نمودند که مستلزم توجه مسئولین ذیربط در جهت برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های لازم آن می باشد.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه ها : یادگیری مجازی، کرونا، دانشجویان، پرستاری، مطالعه کیفی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است