پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بر اساس سلامت روان شناختی در همه گیری کووید-19
کد مقاله : 1094-COVID
نویسندگان:
محمدرضا تمنایی فر1، اعظم منصوری نیک *2
1کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان دانشکده علوم انسانی
2دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: توجه به کیفیت زندگی به عنوان شاخص اساسی سلامت روان، از اهمیت خاصی برخوردار است. در همه‌گیری کووید-19، اجرای قرنطینه و پیامدهای روانی ناشی از آن تأثیر بسزایی بر کیفیت زندگی دانشجویان گذاشته است.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بر اساس افسردگی، اضطراب و استرس در همه گیری کووید-19انجام گرفت.
روش: در پژوهش حاضر تعداد 300 دانشجوی دانشگاه کاشان که به روش نمونه گیری در دسترس داوطلبانه انتخاب شدند، شرکت کردند. به منظور جمع آوری اطلاعات از فرمهای آنلاین پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه (WHOQOL-BREF) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (21- DASS) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی با افسردگی (01/0 ,p<69/0-r=)، اضطراب (01/0 ,p<51/0-r=) و استرس (01/0 ,p<59/0-r=) همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد. همچنین، افسردگی و استرس به عنوان پیش-بینی‌کننده های کیفیت زندگی در مجموع49% از واریانس مربوط به کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین می‌کنند.
نتیجه گیری: افسردگی و استرس به ترتیب پیش‌بینی‌کننده های کیفیت زندگی دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه درگیر با پدیده کرونا هستند. این یافته ها تلویحات کاربردی مهمی برای ارائه خدمات روان شناختی درمانی در روزهای پساکرونا در دانشجویان دارد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: کیفیت زندگی؛ افسردگی؛ اضطراب؛ استرس؛ دانشجویان؛ کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است