پیش بینی اضطراب سلامت دانشجویان بر اساس منابع کنترل سلامت در همه گیری کووید-19
کد مقاله : 1095-COVID
نویسندگان:
محمدرضا تمنایی فر1، اعظم منصوری نیک *2
1کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان دانشکده علوم انسانی
2دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: ظهور ویروس کووید-19 موجی از اضطراب را درباره سلامتی ایجاد کرده است که تأثیرات منفی آن بر سلامت روانی دانشجویان کمتر از پیامدهای مستقیم خود بیماری نیست. از اینرو بررسی پیشایندهای اضطراب سلامت در دانشجویان و آگاهی یافتن از سهم تأثیر هریک از آنها ضروری است.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب سلامت دانشجویان بر اساس منابع کنترل سلامت در همه گیری کووید-19 انجام شد.
روش: در پژوهش حاضر تعداد 300 دانشجوی دانشگاه کاشان که به روش نمونه گیری در دسترس داوطلبانه انتخاب شدند، شرکت کردند. به منظور جمع آوری اطلاعات از فرمهای آنلاین پرسشنامه اضطراب سلامت - فرم کوتاه سالکوسکیس و همکاران (۲۰۰۲) و مقیاس چند وجهی کنترل سلامت والتسون و همکاران ( ۱۹۷۸) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین اضطراب سلامت و کنترل بیرونی سلامت (01/0 ,p<56/0r=) رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. علاوه بر این، بین اضطراب سلامت و کنترل درونی سلامت (01/0 ,p<20/0-r=) رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. همچنین، کنترل بیرونی و درونی سلامت به عنوان پیش‌بینی‌کننده های اضطراب سلامت در مجموع37% از واریانس مربوط به اضطراب سلامت دانشجویان را تبیین می‌کنند.
نتیجه گیری: کنترل بیرونی و درونی سلامت به ترتیب پیش‌بینی‌کننده های اضطراب سلامت دانشجویان در بحران بیماری کرونا هستند. هر اندازه دانشجویان درک کنند که خودشان قادر به کنترل سلامتی شان هستند، اضطراب سلامت کمتری را تجربه خواهند کرد. این یافته ها تلویحات کاربردی مهمی برای متخصصان و برنامه ریزان آموزشی در تدوین و اجرای برنامه های حمایتی و یاریگرانه برای دانشجویان دارد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: اضطراب سلامت؛ کنترل درونی؛ کنترل بیرونی؛ دانشجویان؛ کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است