میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دوران شیوع کرونا
کد مقاله : 1100-COVID
نویسندگان:
زهرا زنجانی *1، مریم جندقیان2، وجیهه قربانی2، ساناز جوکار2
1گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
چکیده مقاله:
چکیده
زمینه مسأله: همه‌گیری ویروس کووید-19 اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی زیادی بر جامعه داشت. با وجود این که کرونا خیلی از افراد جامعه را از نظر فیزیولوژی و جسمی درگیر نمی‌کند ولی همه افراد را تا حدودی از نظر ذهنی و روانی درگیر کرده است و درصد بالایی از مراجعه به بیمارستان‌ها را می‌توان به ترس و استرس ناشی از این شرایط نسبت داد.
هدف اصلی: مطالعه حاضر به بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس افراد به هنگام دوران شیوع کرونا بود.
روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی بود که از طریق فراخوان اینترنتی 418 نفر (108 نفر مرد و 310 نفر زن) در تحقیق شرکت کردند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 21 سئوالی (DASS-21) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss-19 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی کل آزمودنی ها (68/8=SD) 32/32 بود. از مجموع 418 آزمودنی، 108 نفر مرد و 310 نفر زن بود. میانگین افسردگی، اضطراب و استرس در نمونه مورد مطالعه به ترتیب (28/5=SD) 84/12، (92/3=SD) 04/8 و (92/5=SD) 48/16 بود. نتایج نشان داد که 4/57 درصد از شرکت‌کنندگان واجد نشانه‌های افسردگی، 45 درصد واجد نشانه‌های اضطراب و 2/51 درصد واجد نشانه‌های استرس هستند؛ که شدت این نشانه‌ها از خفیف تا بسیار شدید گزارش شده بود.
نتیجه‌گیری: با مقایسة نتایج مطالعة حاضر با آمارهای گزارش شده در ایران قبل از شیوع ویروس کرونا، می‌توان گفت شیوع ویروس کرونا در ایران منجر به افزایش میزان استرس، افسردگی و اضطراب در بین افراد جامعه شده است. لذا، به‌نظر می‌رسد ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخودار باشد.
کلیدواژه ها:
افسردگی؛ اضطراب؛ استرس؛ کووید-19؛ کرونا؛ ایران
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است