اپیدمی کووید-19، سواد سلامت و کیفیت زندگی خانواده دانشجویان
کد مقاله : 1102-COVID
نویسندگان:
مهشید صادقی *1، مریم صالحیان2
1دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
چکیده
زمینه مساله: سواد سلامت، مجموعه مهارت های شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی افراد را برای به دست آوردن، درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی به منظور ارتقا و حفظ سلامتی خوب تعیین می کند، به طوری که، کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده و نقش به سزایی در سلامت فردی و اجتماعی دارد.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی و سواد سلامت خانواده های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در اپیدمی کووید-19 بود.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی – همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر از خانواده های دانشجویان انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سواد سلامت (HELIA) و کیفیت زندگی SF-12 (فرم کوتاه شده SF-36) استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از داده ها نشان داد که میانگین سواد سلامت 21/124، میانگین کیفیت زندگی 26/30 و ضریب همبستگی پیرسون 987/0 بود که بین متغیرهای سواد سلامت و کیفیت زندگی رابطه معناداری را نشان داد.(001/0 P<)
نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان سواد سلامت و کیفیت زندگی در خانواده های دانشجویان به طور معناداری بیشتر از حد متوسط بود و بین این دو متغیر در دروران کرونا رابطه مستقیمی وجود دارد، به عبارت دیگر، افزایش میزان سواد سلامت خانواده های دانشجویان به تجربه کیفیت زندگی مطلوب تری در آنان می انجامد. لذا، سیاستگزاران و متولیان نظام سلامت جسم و روان، بایستی به تدوین و اجرای مستمر برنامه هایی در دوران کرونا و پساکرونا، برای حفظ سطح کیفیت زندگی و ارتقاء آن از طریق افزایش سواد سلامت خانواده های دانشجویان بپردازند.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: سواد سلامت؛کیفیت زندگی؛خانواده دانشجویان؛کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است