خانواده مبتلایان به کرونا، در معرض آسیب های روانی
کد مقاله : 1104-COVID
نویسندگان:
زینب السادات موسوی فرد *
گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: معمولا بدنبال شیوع بیماری‌های همه‏‌گیر، افراد در جامعه نیز دچار نوعی همه‌‏گیری روانشناختی می‌شوند. یکی از گروه‌هایی که بیش از سایرین در معرض تبعات منفی روانی ناشی از همه‌گیری کروناست، خانواده بیماران مبتلا می‌باشد. خانواده در فرآیند مراقبت از عضو بیمار خانواده استرس و فشار مراقبتی بالایی را متحمل می‌شود که سلامت روانی آن را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
روش کار: این مطالعه یک مروری سیستماتیک است که با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتیpubmed، scopus،google scholar با استفاده از کلیدواژه‌های Corona-virous، Psychological Outcomes، Burnoutانجام شد. از بین مقاله‌ها، مقالات دارای طرح توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیمار شدن یک عضو خانواده به بیماری‌های حاد همچون کرونا سبب تحمیل فشار بالایی به مراقبین آنها شده و این قشر را در معرض تهدید آسیب‌های روانی قرار می‌دهد. بر اساس نتایج مطالعات، مشکلاتی نظیر تحریک‌پذیری، رفتارهای غیرانطباقی، اضطراب، ترس، افسردگی را در مراقبین ایجاد می‌کند و با تداخلی که فرایند مراقبت با شغل و اوقات فراغت و روابط اجتماعی خانواده ایجاد می‌کند، افت کیفیت زندگی کل خانواده را در پی دارد. تجربه ترس یکی از پیامدهای رایج مراقبت از عضو مبتلای خانواده به کروناست. برخی از مراقبین دچار رفتارهای وسواسی بهداشتی مثل چک کردن سلامتی خود می شوند و در شرایط عدم وجود علائم کرونا، به پزشک مراجعه می‌‏کنند و تعداد بالایی از این مراقبین در شرایط مراقبت از عضو مبتلای خانواده به کرونا دچار درجاتی از پانیک می‌شوند.
نتایج: : با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن بروز عواقب منفی روانی ناشی از بیمارشدن یک عضو خانواده به کرونا، انجام مطالعات بیشتردرارتباط با شناسایی مشکلات روانشناختی در مراقبین خانوادگی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت آنها، با توجه به مسأله ادامه داشتن همه گیری کرونا، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
کلیدواژه ها:
پیامدروانشناختی، کروناویروس، مراقبین خانوادگی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است