هیجان های تحصیلی و رضایت از تدریس آنلاین دانشجویان حسابداری در دوران شیوع کرونا
کد مقاله : 1115-COVID
نویسندگان:
شیوا صلاحیان *1، نوشین صلاحیان2
1گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای خواهران سنندج ایران
2گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسآله: باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری کلاس ها به شیوه حضوری، آنلاین شدن برگزاری کلاس ها در سطح وسیع و پیامدهای آن از نظر دانشجویان نیازمند پژوهش امری مهم است.
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر بررسی هیجان های مثبت و منفی یادگیری و رضایت دانشجویان حسابداری از تدریس آنلاین در دوران شیوع کرونا بود.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و زمینه یابی آنلاین بود. نمونه آماری شامل 210 دانشجو بود که به شیوه در دسترس انتخاب و از طریق آنلاین به پرسشنامه ها پاسخ دادند. پرسشنامه ها نیز شامل هیجان های تحصیل پکران، گوئتز و فرینزل(2005) و رضایت تحصیلی بحرانی و جوکار(1378) و پرسشنامه های دموگرافیک بود.
یافته ها: یافته ها نشان داد که هیجان های لذت از کلاس، امیدواری، و غرور در بعد مثبت هیجان در سطح کم؛ و هیجان های اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در بعد منفی در سطح کم تا متوسط است. رضایت از تحصیل دانشجویان نیز در سطح کم تا متوسط باتوجه به ورودی قرار داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از پیش بینی معنادار هیجانات مثبت و منفی در پیش بینی رضایت از تحصیل دانشجویان بود.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج، سطح هیجان های مثبت و رضایت دانشجویان در شرایط شیوع کرونا کاهش یافته که نیازمند توجه ویژه جهت ارتقای آن در دانشگاه ها و اعمال مداخلاتی جهت بهبود فرایند آموزش است.
کلیدواژه ها:
هیجان های تحصیلی؛ یادگیری؛ رضایت تحصیلی؛ کرونا؛ دانشجویان.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است