ابعاد روانشناختی کروناویروس جدید (کووید-19) با مروری بر منابع مرتبط
کد مقاله : 1117-COVID
نویسندگان:
مصطفی زارعان *
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: کروناویروس جدید (کووید-19) با عبور از مرزهای ملی و منطقه ای، به پدیده ای عالمگیر و بحرانی بین المللی تبدیل شده و هر روز ابعاد متفاوتی از آن کشف و معرفی می شود. از این رو، آشنایی با پیامدهای روانشناختی کوتاه مدت و بلندمدت این بیماری به ویژه برای جمعیت جوان دانشجویی ضروری می نماید.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف مطالعه توصیفی ابعاد روانشناختی کروناویروس جدید (کووید-19) با مرور منابع مرتبط با این بیماری و بیماری های مشابه در گذشته انجام شد.
روش: در یک مطالعه توصیفی، ابعاد مختلف این بیماری با تکیه بر منابع مکتوب (از قبیل مقالات علمی پژوهشی و کتاب های معتبر) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با خلاصه سازی و جمع بندی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بیماری هایی نظیر کووید-19، به یافته های روانشناختی مرتبط اشاره گردید.
یافته ها: کووید-19 به عنوان جدیدترین طبقه از ویروس های کرونا، علاوه بر ابعاد جسمانی که از علایم و نشانه های جزیی تا مرگ گسترده است، می تواند بر جنبه های روانشناختی افراد تأثیرگذار باشد. این پیامدها می توانند شامل علایم و نشانه های اختلالات اضطرابی، خلقی، وسواس، تروما، و در موارد شدیدتر اختلالات سایکوتیک و تغییرات شخصیتی باشند.
نتیجه گیری ها: با توجه به ظرفیت هایی که در نظام آموزش عالی و دانشگاه وجود دارد، می توان با ارائه آموزش های لازم به قشر جوان و دانشجو، از پیامدهای آسیب زننده این بیماری همه گیر در حوزه روانشناختی پیشگیری نموده و مدیریت آن را تسهیل نمود.
کلیدواژه ها:
ویروس کرونا؛ رفتار؛ شخصیت؛ دانشجو
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است