پیامدهای کووید۱۹ در خانواده ( طلاق و رضایت زناشویی زوجین ۲۵تا ۴۰ سال در شهرستان دلفان)
کد مقاله : 1119-COVID
نویسندگان:
حسن جوزی *
پیام نور کرمانشاه واحد جوانرود
چکیده مقاله:
چکیده:
به نظر می‌رسد در دوران ویروس کووید 19 شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری امروزی در بروز پدیده طلاق و رضایت زناشویی زوجین تاثیر زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای کویید 19 در خانواده ( طلاق و رضایت زوجین 25 تا 40 سال در شهرستان دلفان) می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه زوجین 25 تا 40 سال در بررسی بررسی پیامدهای کویید 19 در خانواده ( طلاق و رضایت زوجین 25 تا 40 سال در شهرستان دلفان) در سال 1399 می‌باشد. مقدار نمونه 100 نفر زوجین 25 تا 40 سال انتخاب شده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایتمندی زناشویی در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایتمندی زناشویی Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبکه‌های اجتماعی و مجازی استفاده شده است. پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال شهرستان دلفان اثر معناداری دارد. هم‌چنین در دوران ویروس کویید 19 بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی رابطه معناداری وجود دارد. مشخص شد بین رضایت زناشویی زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم‌چنین بین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با سطوح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
کووید۱۹ ، شبکه های اجتماعی و مجازی ، رضایت زناشویی ، طلاق
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است