رابطه تحمل بلا تکلیفی و تحمل پریشانی: میانجی گری جو عاطفی خانواده
کد مقاله : 1120-COVID
نویسندگان:
مائده علی اکبری *1، فریده حسین ثابت2
1علوم پزشکی شهید بهشتی
2دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:
همه گیری بیماری کرونا تهدیدی برای سلامت روان در سراسر جهان است. تحقیق در مورد عواملی مانند تحمل بلا تکلیفی، تحمل پریشانی هیجانی و نقش جو عاطفی خانواده ها در دوره اضطراب مربوط به کرونا بر روی دانشجویان که بخش قابل توجهی از افراد جامعه را در بر می گیرند ،لازم به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر مدل یابی علی اضطراب کرونای دانشجویان براساس تحمل بلا تکلیفی و تحمل پریشانی هیجانی با میانجی گری جو عاطفی خانواده بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 1400 -1399 بود. 300 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس به صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب بیماری کرونا (علیپور و همکاران، ۱۳9۸)، تحمل بلا تکلیفی (IUS-12) ، تحمل پریشانی هیجانی (سیمونز و گاهر، 2005)و جوعاطفی خانواده(هیل برن،1964) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارspss انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده ، مدل علی رابطه بین تحمل بلا تکلیفی، تحمل پریشانی هیجانی و جو عاطفی خانواده ها بر میزان اضطراب کرونای دانشجویان اثر مستقیم دارند. همچنین تحمل بلا تکلیفی و تحمل پریشانی ، از طریق جو عاطفی خانواده ها بر اضطراب کرونای دانشجویان تأثیر غیر مستقیم دارد (05/ 0>p). بنابراین، تحمل بلا تکلیفی، تحمل پریشانی هیجانی و جو عاطفی خانواده ها نقش مهمی در میزان اضطراب کرونا دانشجویان ایفا می کنند و هدف قرار دادن این سه مؤلفه به وسیله درمان های روان شناختی، می تواند در کاهش اضطراب کرونا دانشجویان مؤثر باشند.
کلیدواژه ها:
اضطراب ؛ بیماری کرونا ؛ تحمل بلا تکلیفی ؛ تحمل پریشانی ؛ جو عاطفی خانواده
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است