تعیین سهم مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان در دوران همه گیری ویروس کرونا( مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز)
کد مقاله : 1123-COVID
نویسندگان:
رقیه خسروی *
بخش جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:
همه گیری ویروس کرونا به طور جدی سلامت روان، بهزیستی و سازگاری اجتماعی را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده است. در این میان دانشجویان نیز مانند دیگر اقشار جامعه از این تاثیرات مستثنی نبوده اند. از اینرو شناسایی این تاثیرات و عوامل تعدیل کننده آنها می تواند زمینه را برای پیشگیری و ارایه مداخلات موثر فراهم آورد. در این راستا هدف تحقیق حاضر تعیین سهم مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان در زمان همه گیری ویروس کرونا می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز می باشد. با استفاده از فرمول کوکران ۲۱۷ نفر از میان جامعه آماری به عنوان حجم نمونه جهت بررسی تعیین شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (۱۹۸۸) و سازگاری اجتماعی سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی یافته های پژوهش، داده های حاصل با استفاده از آمارهای توصیفی، آمارهای استنباطی، تحلیل رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بیشترین همبستگی معنادار بین حمایت اجتماعی ادراک شده در بعد خانواده با سازگاری اجتماعی بوده است (r=0.39) . پس از آن نیز به ترتیب بعد حمایت اجتماعی ادراک شده از دوستان (r=0.19) و بعد حمایت اجتماعی ادراک شده از دیگران مهم r=0.11)) با سازگاری اجتماعی دارای همبستگی معنادار و مستقیم بوده اند. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده بیشترین سهم و حمایت اجتماعی ادراک شده از دیگران مهم کمترین سهم را در پیش بینی سازگاری اجتماعی نشان دادند. بر اساس یافته های این پژوهش لازم است به خانواده ها آموزش لازم در خصوص حمایت از دانشجویان ارایه گردد و همچنین گروه های آنلاین همیار دانشجویی ایجاد و تقویت گردند.
کلیدواژه ها:
حمایت اجتماعی ادراک شده؛ سازگاری اجتماعی؛ ویروس کرونا؛ سلامت روان؛ بهزیستی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است