پیش‌بینی رفتارهای پیشگیرانه در دوران شیوع ویروس کرونا براساس ویژگی‌های شخصیت ضد اجتماعی و شفقت خود در دانشجویان
کد مقاله : 1126-COVID
نویسندگان:
علیرضا زارعیان جهرمی *1، ماندانا محمودیان2
1بخش روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد مرودشت، مرودشت، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسئله
از دوران شیوع ویروس کرونا بیش از یک‌سال میگذرد و تا به امروز بیشتر از 70 میلیون نفر در سرتاسر جهان به این بیماری مبتلا شده‌اند و بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر فوت شده‌اند. در این شرایط بحرانی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و رفتارهای پیشگیرانه مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند زنجیره شیوع را متوقف کرده و منجر به کاهش آمار ابتلا و تلفات ناشی از این بیماری شود. از جمله ویژگی‌های شخصیتی که می‌تواند الزام فرد به رفتارهای پیشگیرانه را تحت تاثیر قرار دهد، ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی و شفقت خود می‌باشند. هدف اصلی
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‌بینی‌کننده ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی و شفقت‌خود برای رفتارهای پیشگیرانه در دانشجویان می‌باشد.
روش
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه شیراز بوده‌اند که 380 نفر براساس فرمول کوکران بعنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از پرسشنامه رفتار ضداجتماعی لونسون (لونسون، 1995)، مقیاس شفقت‌خود نف (نف، 2002) و پرسشنامه خودگزارشی رفتارهای پیشگیرانه (کیم و چوی، 2016) استفاده شده است.از روش همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شفقت خود (Beta=0.39,P=0.001) و ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی (Beta=-0.28 P=0.02) پیش‌بینی‌کننده معتبر و معنی‌داری برای رفتارهای پیشگیرانه در دانشجویان می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد رفتارهای پیشگیرانه با ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی رابطه منفی و معنی‌دار و با شفقت خود رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار دارد.
نتیجه‌گیری
یافته‌های نشان‌دهنده‌ی آن است که تقویت ویژگی شفقت خود منجر به افزایش رفتارهای پیشگیرانه می‌شود و در مقابل افراد با ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی کمتر به سلامت دیگران اهمیت داده و رفتارهای پیشگیرانه را رعایت نمی‌کنند.
کلید واژه‌ها: ویروس کرونا؛ رفتارهای پیشگیرانه؛ شفقت‌خود؛ ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی
کلیدواژه ها:
کلید واژه‌ها: ویروس کرونا؛ رفتارهای پیشگیرانه؛ شفقت‌خود؛ ویژگی‌های شخصیت ضداجتماعی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است