بررسی شیوع اضطراب، ناامیدی و سبک های مقابله ای در زمان پاندمی کووید-19 : یک مطالعه مبتنی بر جمعیت در غرب ایران
کد مقاله : 1127-COVID
نویسندگان:
پریسا نصرتی *1، پریسا جانجانی2، خدامراد مومنی1
1گروه روانشناسی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران
2مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:
زمینه: شیوع یک بیماری پیش‌بینی ناپذیر که درمان برای آن وجود ندارد می‌تواند مخاطرات روانشناختی برای فرد به همراه داشته باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اضطراب، ناامیدی و میزان استفاده از سبک‌های مقابله‌ای در زمان پاندمی کووید-19 در غرب ایران انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل جمعیت عمومی مردم غرب ایران بود. تعداد 517 نفر از افرادی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشتند به صورت آنلاین( از 12 اردیبهشت ماه تا 25 اردیبهشت ماه سال 1399) و با روش غیر احتمالی گوله برفی به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند و فاکتورهای روانشناختی اضطراب، ناامیدی و سبک‌های مقابله‌ای با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی و داده-ها با نرم افزار spss نسخه 22 تحلیل شدند. از میانگین(انحراف معیار)، فراوانی(درصد)، و آزمون‌های همبستگی و t تست برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از مطالعه نشان داد که بین ناامیدی با میزان استفاده از سبک‌های مقابله‌ای (09/0-) رابطه منفی وجود دارد اما بین اضطراب و ناامیدی رابطه معناداری بدست نیامد. میانگین اضطراب، ناامیدی و میزان استفاده از سبک‌های مقابله‌ای به ترتیب( 2/8) ±36/7، ( 2/1) ±22/10، ( 07/23)± 31/99 به دست آمد و تفاوت معناداری هم بین گروه زنان و مردان به دست نیامد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بیشتر افراد مورد مطالعه در گروه سنی کم خطر و بدون بیماری زمینه‌ای بودند و همچنین خودشان و هیچ یک از نزدیکان آن‌ها به این بیماری مبتلا نشدند، سطح اضطراب خفیف، سطح ناامیدی متوسط و میزان استفاده از سبک‌های مقابله‌ای پایینی را گزارش کردند. با توجه به اینکه اطلاعات بدست آمده از اینگونه مطالعات می-تواند در کنترل پیامد‌های روانشناختی در شرایط بحرانی کمک کننده باشد، نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه و شناخت گروه‌های پر خطر و آسیب پذیر می‌تواند در زمینه مدیریت پیامدهای روانشناختی آن موثر باشد.
کلیدواژه ها:
اضطراب؛ ناامیدی؛ سبک های مقابله ای؛ کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است