تاثیر پاندمی کرونا بر رعایت بهداشت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
کد مقاله : 1128-COVID
نویسندگان:
فاطمه شوشتری *1، پریناز زارع2، علیرضا سجادی3
1دانشگاه آزاد واحد مشهد
2دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
3ایران-تهران- دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده مدیریت و زبان ها-گروه اموزشته دیریت بازرگانی
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کرونا با تمام مخاطراتی که یرای دنیا ایجاد کرده است می تواند میزان رعایت بهداشت فردی و عمومی را در اماکنی مانند دانشگاه ها افزایش دهد. شاخص کیفیت بهداشت در دانشگاه ها که یکی از نقش های اصلی در پیشرفت و توسسعه هر کشوری را ایفا می کنند مهم اس
این پژوهش میزان رعایت بهداشت را در زمان قبل از شیوع ویروس کرونا و زمان شیوع ویروس در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بررسی میکند.
تعداد کل دانشچویان این دانشگاه 37367 نفر است که برای محاسبه حجم نمونه با خطای 0.05 و با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر انتخاب گردیده است. مصاحبه ای پیرامون میزان رعایت بهداشت، با این دانشجویان به صورت آنلاین انجام شد و نتایج توسط نرم افزار SPSS 22 محاسبه شد.
طبق نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال میزان رعایت بهداشت فردی در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا، 55/64 درصد و در دوران شیوع ویروس کرونا، 70/53 درصد بوده است. همچنین میزان رعایت بهداشت عمومی در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا، 53/21 درصد بوده و در دوران شیوع ویروس کرونا 69 درصد بوده است.
افزایش میزان رعایت بهداشت فردی و عمومی یکی از مزیت های ویروس کرونا است که خیلی مورد توجه جوامع قرار نگرفته است، اما طبق نتایج به دست آمده انتظار می رود در دوران پسا کرونا میزان رعایت بهداشت فردی و عمومی بین مردم و در اماکنی مثل دانشگاه ها افزایش یابد.
کلیدواژه ها:
ویروس کرونا، بهداشت فردی، بهداشت عمومی، دانشگاه
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است