مقایسه مکانیسم های دفاعی و میزان اضطراب بیماری کرونا با توجه به متغیرهای دموگرافیک
کد مقاله : 1129-COVID
نویسندگان:
منیژه کاوه *1، فریبا تابع بردبار2، فاطمه سادات شفیعی3
1گروه مشاوره و روان شناسی دانکده ادبیات دانشکاه شهرکرد
2دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
3پیام نور
چکیده مقاله:
زمینه: برخورداری از سطوح بالای سلامت روانی از لزومات رؤیارویی مؤثر بـا عوامـل تنش زای متعدد در طول زندگی به ویژه در شرایط بحرانی محسوب می شود. از نظر سلامت روان، تأثیر اصلی این بیماری بر روان تا به امروز افزایش اضطراب است. در همین راستا در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای انواع مکانیسم های دفاعی و میزان اضطراب ناشی از بیماری کرونا بـا توجه به متغیرهـای دموگرافیـک (جنسیت، وضعیت تاهل، اشتغال، تحصیلات، سن، استان) در استان های جنوب و جنوب غرب کشور پرداخته شده است. روش: در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی نمونه‌ای شامل 429 زن و مرد بزرگسال پرسشنامه‌های مکانیسم های دفاعی اندرو، سینگ و باند (1993) و اضطراب بیماری کرونا (علیپور، 2020) را به صورت اینترنتی و از طریق شبکه‌های اجتماعی تکمیل نمودند. جهت تحلیل یافته‌ها از روش هـای آمـار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و روشهای آمـار اسـتنباطی آنـالیز واریـانس یـک طرفـه، تـی مستقل و از طریق نرم افزار -SPSS استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد میان مردان و زنان شرکت کننده تفاوتی از نظر مکانیسم های دفاعی وجود دارد. همچنین بین مکانیسم های دفاعی و محل سکونت رابطه وجود دارد. بین استفاده از انواع مکانیسم های دفاعی و تحصیلات رابطه وجود داشت. همچنین یافته ها بیانگر رابطه بین استفاده از انواع مکانسیم های دفاعی و وضعیت تاهل بود. نتیجه گیری: علاوه بر خطرات ناشی از ویروس کوید 19، استراتژی های کاهش دهنده برای مقابله با این ویروس ، تهدیدات قابل توجهی برای سلامت روانی ایجاد می کنند. بنابراین پیامدهای منفی آن در سطوح اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی قابل اجتناب نخواهد بود و لازم است اطلاعات مربوط به مکانیسم‌های مؤثر روانی در کنترلِ اضطراب آن شناسایی گردد تا در پروتکل های درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
اضطراب، بیماری کرونا ، سلامت روان، مکانیسم دفاعی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است