اضطراب سلامتی، خودبیمارانگاری و اضطراب مرگ در دانشجویان به تفکیک جنس در اپیدمی کرونا
کد مقاله : 1130-COVID
نویسندگان:
مهناز بابائی *1، سیده ساناز بابائی رودباری2
1گلستان
2علم و فناوری مازندران
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: خطر ابتلاء به اختلال روانی در هر زمان و مکان برای انسان وجود داشته و دارد، از این رو شناخت این اختلالات و میزان شیوع و بروز آنها امری لازم بنظر می‌رسد. طبق گزارشات سازمان جهانی بهداشت، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده‌ای در زمینه اپیدمیولوژی بیماری‌ها و نیازهای بهداشتی افراد است، لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب سلامتی، خودبیمارانگاری و اضطراب مرگ در دانشجویان به تفکیک جنس در اپیدمی کرونا انجام پذیرفت.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علم و قناوری مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 است. روش نمونه گیری به تصورت تصادفی ساده و حجم نمونه 120 نفر است(60 پسر و 60 دختر). ابزار مورد استفاده عبارت از پرسشنامه های اضطراب سلامتی، خودبیمارانگاری و اضطراب مرگ است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده بیانگر آن است بین اضطراب سلامتی و خودبیمارانگاری در گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد اما بین اضطراب مرگ بین دانشجویان دختر و پسر به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری: در زمان بروز حوادث، بلایای طبیعی و شیوع بیماری های واگیر شاهد بروز واکنش های روانی متعدد در افراد از جمله در دانشجویان هستیم که می تواند کیفیت زندگی، سلامت روانی و جسمانی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه و پژوهش این موقعیت های بحرانی و بررسی پیامدهای آن از ضروری ترین نیاز ها محسوب می شود .
کلیدواژه ها:
اضطراب سلامتی ؛خودبیمارانگاری ؛اضطراب مرگ ؛جنس ؛اپیدمی ؛کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است