اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی با بهزیستی ذهنی و بنیان های اخلاقی
کد مقاله : 1132-COVID
نویسندگان:
مهناز بابائی *1، سیده ساناز بابائی رودباری2
1گلستان
2علم و فناوری مازندران
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: به گفته برخی از صاحبنظران، آسیب های اجتماعی با اعتیاد تکنولوژی مرتبط می باشد از جمله مهم ترین عوامل تغییرات اجتماعی در جوامع مدرن، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی هستند. توسعه وسایل ارتباط جمعی بخصوص تلفن همراه و اینترنت، حجم و کیفیت روابط انسانی را تحت تاثیر خود قرار داده است.بدین جهت این پژوهش با هدف بررسی رابطه اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی با بهزیستی ذهنی و بنیان های اخلاقی در دانشجویان انجام پذیرفت.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علم و قناوری مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 است روش نمونه گیری به تصورت تصادفی ساده و حجم نمونه 120 نفر است(60 پسر و 60 دختر). برای جمع آوری اطلاعات شرکت کنندگان پرسشنامه های اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی، بهزیستی ذهنی و بنیان های اخلاقی را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بین اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی و بهزیستی ذهنی ، بنیان های اخلاقی و مولفه های آن در گروه های مورد مطالعه رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود دارد و عضویت در شبکه های اجتماعی تا حدودی می تواند بهزیستی ذهنی و بنیان های اخلاقی در دانشجویان را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: امروزه ارتباطات از خلال رایانه و اینترنت بخشی از واقعیت زندگی است، شاید بتوان گفت در دنیای امروز اینترنت و رایانه و شبکه های مجازی در تمام حوزه های علمی، تجاری، تعلیم و تربیت، فرهنگ و سیاست و غیره تاثیرگذار بوده است. بنابراین این تقاضای فزاینده به فناوری اینترنت برای بسیاری از افراد با مشکلات عمده ی در بهداشت روانی همراه است.
کلیدواژه ها:
شبکه های اجتماعی؛ بهزیستی ذهنی؛ بنیان های اخلاقی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است