مروری: بررسی اصول علمکرد و یافتن نگرش عمومی دانشجویان آموزش عالی نسبت به دوره‌های مجازی دانشگاه و آموزش از راه دور در دوران همه گیری کووید-19
کد مقاله : 1134-COVID
نویسندگان:
حمید ایستگلدی *1، سعید ایستگلدی2، سامان پشت دار3
1گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
2گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قردوسی مشهد
3گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:
شیوع بیماری ویروس کرونا (COVID-19) در کشورهای مختلف در پایان سال گذشته، آموزش حضوری را به سیستم عامل‌های آموزش مجازی منتقل کرده است که به طور مستقیم کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مقاله، مروری بر پژوهش‌های انجام شده در این زمینه میباشد تا با این روش بیشتر آشنا شده و بتوان آن را به شیوه ی پیشرفتهتر در بخش آموزش و یادگیری به کار گرفت. از نتایج بررسی‌ها حاصل میشود که آموزش مجازی یک نوع شیوه آموزش از راه دور است که بر پایه ی سیستم های رایانهای، اینترنت، نرم‌افزارها و برنامه‌های متفاوت میباشد و مزایایی مانند فعال شدن بیشتر فراگیران و معایبی مانند حضور مستقیم نداشتن و همچنین مشکلات اینترنتی است. در انتها، این پژوهش یافتن نگرش عمومی دانشجویان آموزش عالی نسبت به دوره‌های مجازی دانشگاه و آموزش از راه دور در میان ویروس کرونا (کووید-19) با مطالعه موردی مقالات پژوهشگران جهت بررسی آموزش مجازی در شرایط مشابه ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
کووید - 19، آموزش مجازی، اینترنت، استراتژی های آموزشی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است