ارتباط میزان استفاده از فضای مجازی با اضطراب کرونا و افسردگی دانشجویان
کد مقاله : 1135-COVID
نویسندگان:
رضا خرمکان1، زهره رمضانی2، مهدیه بنیادی نایینی *3، صابر یوسف وند4، مهسا اکبری5، رسول محمدی6، جمال حسین زاده7، شاهرخ باستانی8، جواد خلیلی9
1گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران
2گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد ورامین
3گروه تکنولوژی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب)
4گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
5گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد ورامین
6گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان
7گروه هوشبری و تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد یزد
8گروه هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد یزد
9گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
چکیده مقاله:
بیماری همه گیر کووید19 منجر به تعطیلی دانشگاه ها و محدود شدن دانشجویان در خانه‌های خود شد و فرصت استفاده بیشتر از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای اهداف مختلف را بوجود آورد که تاثیر بسزایی بر سلامت روان دانشجویان دارد. اضطراب و افسردگی دو عامل مهم در سلامت روان افراد بوده و از آنجایی که استفاده زیاد از اینترنت ممکن است این دو عامل را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین استفاده زیاد از اینترنت در دوران کرونا با اضطراب کرونا و افسردگی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود و در آن 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد یزد که به صورت نمونه‌گیری در دسترس جهت تکمیل پرسشنامه اینترنتی که شامل پرسشنامه های دموگرافیک، اعتیاد به اینترنت یانگ، اضطراب کرونا علیپور و افسردگی بک بود، انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها به روش رگرسیون گام به گام صورت گرفت. یافته‌های حاصله نشان میدهد که بیشترین شبکه اجتماعی مورد استفاده، اینستاگرام(56٪) است و از نظر اعتیاد به اینترنت،80٪ دانشجویان در وضعیت عدم اعتیاد،‌ از نظر افسردگی، 25٪ آنان در سطح خفیف به متوسط و از نظر اضطراب کرونا، 78٪ آنان در سطح عدم اضطراب یا اضطراب خفیف قرار دارند و بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و نیز بین اضطراب کرونا و افسردگی همبستگی ضعیف و معنادار و بین وضعیت تاهل و اضطراب کرونا ارتباط معناداری مشاهده میشود. محققان نتیجه گرفتند که مدیریت هرچه بهتر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دوران کرونا میتواند باعث کاهش هرچه بیشتر اضطراب کرونا و افسردگی در دانشجویان، بویژه دانشجویان متاهل، شود.
کلیدواژه ها:
فضای مجازی؛ اعتیاد به اینترنت جوانان؛ اضطراب کرونا؛ افسردگی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است